وضعیت شکننده شهرهای کشور/ کرونا سوغات سفرهای نورزوی