بیش از ۲ هزار دانشجو برای میهمانی دروس عملی ثبت نام کردند