چراغ کار فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی در دوران کرونا روشن ماند