تولید پیاز مازاد بر مصرف/برداشت پیاز از زمین مقرون به صرفه نیست