گامی امیدوارانه برای به‌تصویرکشیدن قهرمانان ملی
معرفی فیلم «تک‌تیرانداز»‏