کلاس های عملی در شهرهای آبی و زرد حضوری برگزار می شود