سلامت روان در دنیای کرونا و پساکرونا / ویروس منحوس روح بیمار را می آزارد