نحوه برگزاری آزمون دروس معارف/ برگزاری ۲۴ ساعته آزمون و دروس