دو هفته سخت پیش روی کشور / بیماران کرونایی تمام تخت ها را اشغال می کنند؟