اطلاعیه شرکت بازرگانی دولتی ایران در رابطه با جایزه تحویل گندم