آغاز رقابت بیش از ۷۲ هزار داوطلب ارشد در اولین روز آزمون