پرتاب نخستین ماهواره تجاری قابل برنامه‌ریزی مجدد جهان