آزمون‌ گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی الکترونیک برگزار می شود