هدیه ویژه همراه اول برای خبرنگاران به مناسبت روز خبرنگار