توضیح دانشگاه درخصوص اظهارات نیلی درباره تعدد واکسن کرونای ایرانی