نیمی از داوطلبان مجاز در کنکور ۱۴۰۰ انتخاب رشته کردند