اندروید ۱۲ قابلیت کنترل موبایل با حالت صورت را ممکن می کند