نگرانی ژاپن از تبعات درگیری چین و آمریکا برای تسلط بر دنیای تراشه