موج پنجم کرونا؛ خستگی کادر درمان و آمارهای رو به رشد بستری در کشور