کاهش مرگ‌های کرونایی در واکسن‌زده‌ها / معیارهای رنگ‌بندی شهرها تغییر کند