یادداشتی از مجید محمدزمانی
«ساختمان شیشه‌ای و فرصت کوتاه تحول»