اضافه وزن و افزایش ریسک کرونا / آیا چاقی آمار فوت کرونا را افزایش می دهد؟