پس از مطالبه رهبر معظم انقلاب؛
دبیرخانه «جهاد روایت و تبیین» در سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی تشکیل می‌شود