دکتر خزعلی:
تسلیم سبک زندگی غربی در زمینه ازدواج شده‌ایم