جمع آوری گازهای مشعل میدان نفتی مارون ۶ با فناوری دانش بنیان‌ها