اهداکنندگان برتر نمونه‌های زیستی معرفی و تقدیر می‌شوند