اقساط وام نهضت ملی مسکن نصف شد/ ‌از قسط ۷ میلیون تومانی خبری نیست