معاون وزیر بهداشت: مراکز تحقیقاتی غیرفعال تعیین تکلیف می‌شوند