در دانشگاه علوم پزشکی تهران؛
راه اندازی «دفتر معین» با هدف راهنمایی نظام مند فراگیران پزشکی