سلول‌های مصنوعی محدودیت‌های پزشکی را برطرف می‌کنند