همراهی بازیگران حوزه ICT ضرورت بقا در دنیای فناوری اطلاعات است