دکتر طیبی: جهاد دانشگاهی از گذشته ارتباط خوبی با صنعت نفت داشته است