امضاء تفاهم نامه بین جهاددانشگاهی و استانداری مرکزی