چالش های بیش از ۷ میلیون بی سواد در کشور و ترک تحصیل کرده ها