برنامه ویژه وزارت علوم برای حمایت از نمایه‌سازی بین‌المللی مجلات علمی، پژوهشی؛
سردبیران مجلات پژوهشی که موفق به اخذ نمایه بین‌المللی شوند، پایه تشویفی می‌گیرند