رئیس موسسه Isc :
ایران جایگاه دوم دنیا از لحاظ رشد دیپلماسی علمی را کسب کرد