استاندار خراسان شمالی در بازدید از نمایشگاه مطرح کرد:
نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی، محلی برای جست و جوی راه حل مشکلات استان ها