دومین مانور تصحیح مسیر تلسکوپ "جیمز وب" انجام گرفت