دکتر قالیباف:
ملت ایران در حماسه ۹ دی از آزمون نجات کشور از ناامنی سربلند بیرون آمدند