از سوی سازمان دانش آموزی صورت گرفت؛
ابلاغ «شیوه نامه برگزاری برنامه‌های دهه بصیرت» به سازمان‌های دانش‌آموزی استان ها