معاون وزیر علوم:
اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها بدون برنامه و اعتبارات امکان‌پذیر نیست