معاون وزیر آموزش و پرورش:
اگر ستاد ملی کرونا تصمیم جدیدی نگیرد، آموزش حضوری استمرار می‌یابد