بازدید معاون اجرایی رئیس جمهوری از نمایشگاه دستاوردهای جهاد دانشگاهی ۱۴۰۰