مهندسان سنگاپوری انگشتان رباتیک با چنگال‌های ظریف ساختند