انسیه خزعلی:
امیدواریم با کمک جهاد دانشگاهی، مشاغل خانگی زنان را توسعه دهیم