شاخص بورس بار دیگر کانال ۱.۴ میلیون واحدی را از دست داد