قندی که باعث ظهور یکی از تهاجمی‌ترین ابرمیکروب‌ها می‌شود