معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش:
حضور بانوان در ورزشگاه‌ها در فضایی منطقی پیش می‌رود