دکتر رئیسی در دیدار با آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
با فعالسازی ظرفیت های کشور امکان رسیدن به رشداقتصادی ۸ درصد وجود دارد