ارائه «کارت واکسن» برای شرکت در «امتحانات حضوری» الزامی نیست